Algemene Verkoopsvoorwaarden Uitvaartzorg ANTHONY VERHEYDEN BV.

ARTIKEL 1

Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden.
Acceptatie zal blijken uit de ondertekening van het opdrachtformulier/Bestelbon.

ARTIKEL 2

Facturen voor levering van goederen en prestaties worden aan de medecontractant berekend
volgens het opdrachtformulier/bestelbon door deze laatste ondertekend. Er wordt uitdrukkelijk
voorbehoud gemaak voor door de medecontractant geplaatste bestellingen na opmaken van de bestelbon.

ARTIKEL 3

Klachten betreffende goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven
binnen de 5 werkdagen na levering of prestatie. Na deze periode zal geen enkele klacht nog kunnen
aanvaard worden

ARTIKEL 4

Alle facturen zijn contact (onder de 3000 euro) of via overschrijving betaalbaar op factuurdatum.
Niet betaling op de vervaldag (binnen de 15 dagen na factuurdatum) brengt van rechtswege,
automatische en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% van het factuurbedrag per jaar mede.
Indien 10 dagen na de aangetekende ingebrekestelling niet betaald werd,
zal het factuurbedrag met 10% verhoogd worden, met een minimum van 150 euro.

ARTIKEL 5

Ingeval een klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan zal dit gepaard gaan
met betaling van intrest. Bij niet betaling op de afgesproken vervaldag zal van rechtwege
en zonder ingebrekestelling de toegekende gunst van afbetalingen in termijnen opgeschort worden
en zal het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar zijn.

ARTIKEL 6

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

ARTIKEL 7

Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant of gerechtelijke ontbinding lastens deze,
zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfetaire schadevergoeding ten belope van 30% van de totale
aannemingssom, behoudens bewijs van aanzienlijker schade door de aannemer

ARTIKEL 8

Voor de aanvang van de begrafenis is Uitvaartzorg Anthony Verheyden gerechtigd de storting
van een voorschot te vragen ten belope van 50% van de geschatte begrafenisfactuur,
bij gebreke aan een storting van een voorschot binnen een termijn van 2 dagen na het verzoek daartoe,
kan Uitvaartzorg Anthony Verheyden weigeren om verdere verzorging van de gevraagde diensten.