De bank

Een overlijden heeft onmiddellijk belangrijke gevolgen voor de relaties met de bank. De bank (of de banken) waar de overledene tegoeden heeft, moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de echtgenoot, een familielid of de notaris. De tegoeden omvatten: de rekeningen; de boekjes; de effectendossiers; de kluis die bij een bank wordt gehuurd; de effecten waarover de overledene beschikte; …

De notaris

Ondanks de stress en de sterke emoties, moeten een heleboel praktische zaken geregeld worden. In die omstandigheden is de hulp van een notaris meer dan welkom. Zowel uit burgerlijk als uit fiscaal oogpunt is het dan ook raadzaam de afhandeling van een nalatenschap toe te vertrouwen aan een notaris.

Wat doet de notaris?

De notaris gaat na of er een testament is, en zo ja, welk soort testament. stelt de orde van erfopvolging op.

Hij zoekt de erfgenamen op en legt de voorwaarden van de erfopvolging vast.

Hij ziet als aandachtig en objectief raadsman toe op het goede verloop van de procedure.

Een testament bevat ook vaak de wensen van de overledene voor zijn eigen begrafenis. Daarom is het handig over het testament te beschikken alvorens de uitvaart te beginnen regelen.

Voor het opmaken van de akte van bekendheid moet u de notaris de volgende documenten bezorgen:

een uittreksel van de overlijdensakte;
het trouwboekje en eventueel een exemplaar van het huwelijkscontract;
de volledige identiteit van de erfgenamen;
een kopie van het testament of van de gedane schenkingen;
de gegevens van de notaris die die documenten in zijn bezit heeft, als hij niet dezelfde is als degene die u koos.

Voor meer informatie over de gevolgen van een overlijden en de nalatenschap kunt u terecht op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De verzekeringsmaatschappijen

Ook de verzekeringsmaatschappij(en) moet(en) snel van het overlijden op de hoogte worden gebracht. Het is dan ook belangrijk snel na te gaan welke verzekeringen de overledene lopen had en bij welke maatschappijen … en de lijst kan lang zijn:
rekeningverzekering;
schuldsaldoverzekering;
verzekering gewaarborgd inkomen;
levensverzekering;
groepsverzekering;
globale woning- en gezinsverzekering;
pensioensparen;
overlijdensverzekering;
BA familiale verzekering;
persoonlijke ongevallenverzekering;
eventueel een verzekering huispersoneel;
de beleggingsverzekeringen (minstens zeven formules bij ING Insurance) …

Als de overledene zelfstandige was, komen daarbij nog de beroepsverzekeringen.

De werkgever

Als de overledene nog werkzaam was als loontrekkende, moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De storting van het loon wordt stopgezet op de datum van het overlijden. Als de overledene werkloosheids- of sociale uitkeringen ontving, moet de werkloosheidskas of het OCMW zo snel mogelijk worden ingelicht.

De pensioenkas en de RSVZ (voor zelfstandigen) Zij worden meestal op de hoogte gebracht door de gemeente van de plaats van domicilie.

Het kinderbijslagfonds

Wanneer een van de ouders overlijdt, kan de overlevende ouder recht hebben op de verhoogde wezenbijslag. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het kinderbijslagfonds van de overledene of van zijn echtgenoot op de hoogte worden gebracht. Als een van beide echtgenoten in overheidsdienst werkt, moet de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers worden ingelicht.

Het ziekenfonds

Ook het ziekenfonds waarbij de overledene was ingeschreven, moet van het overlijden op de hoogte worden gebracht, ongeacht of hij titularis dan wel gerechtigde was.

De autoverzekering en de DIV

Uiteraard moet het overlijden ook gemeld worden aan de maatschappij die de wagen(s) van de overledene verzekert. De nummerplaat van de wagen moet worden teruggestuurd naar de DIV (Directie voor Inschrijving van Voertuigen).

De eigenaar van de woning

Als de overledene zijn woning huurde, mag vooral niet vergeten worden de eigenaar van de woning in te lichten. Het huurcontract neemt door het overlijden van de huurder niet automatisch een einde. Dat gebeurt slechts na opzegging of in gemeen overleg tussen de echtgenoot van de overledene of de rechthebbenden en de eigenaar. Eventueel moet op dat ogenblik ook de huurwaarborg gerecupereerd worden, die meestal geblokkeerd staat op een rekening bij een financiële instelling.

Vrienden, kennissen, schuldenaars, schuldeisers, …

Ondanks de druk van de situatie mag bij een overlijden ook niet vergeten worden iedereen te verwittigen om wie de overledene gaf. En ook niet diegenen bij wie de overledene nog schulden had.